Põllumehed, kiirustage! Esmaspäeva keskööl muutuvad Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti miljonid kõrvitsaks

Põllumajandusettevõtted saavad esmaspäeva keskööni taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt tulemuslikkuse parandamiseks investeeringutoetust, mille eelarves on selle taotlusvooru jaoks 22,5 miljonit eurot.

Eelarve jaguneb nelja valdkonna vahel: teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamiseks on ette nähtud 5,6 miljonit eurot, piimatootmiseks ligi 6,8 miljonit, loomakasvatuseks 5,6 miljonit ning muu põllumajandustootmise valdkonda toetatakse 4,5 miljoni euro ulatuses. Toetust rahastatakse maaelu arengukava meetmest «Investeeringud materiaalsesse varasse».

Milleks ja kui palju?

Toetust võib taotleda põllumajandusliku tootmisega seotud ehitisteks-rajatisteks ja nende juurde kuuluvateks taristuteks, tootmishoonetesse seadmete soetamiseks, mobiilsete põllumajandusmasinate ja -seadmete ostmiseks, istandike rajamiseks, seenekasvatus- ja mesindusinventari ja mitmete teiste seadmete soetamiseks.

Üldjuhul on toetuse määraks kuni 40 protsenti kavandatavate tegevuste abikõlbulikust maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta programmperioodil 2014–2020 on 500 000 eurot.

Võrreldes varasemaga on muutunud taotluste hindamiskriteeriumid: lisandus eelistuse andmine põllumajandustootjatele, kes peavad ohustatud tõugu loomi. Lisaks eelistatakse täiendavalt taotlejaid, kes soovivad toetust kuivati ostmiseks või ehitamiseks ning on sertifitseeritud seemne tootjad.

Määrusesse lisatud piirangu kohaselt ei saa enam toetust taotleda sellisele tegevusele, mis viidaks ellu Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu järgi Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohas.

Mobiilsed masinad ja seadmed, millele toetust taotletakse, peavad olema eelnevalt kantud võrdlushindade kataloogi, mis sisaldab tuhandete objektide andmeid koos piirhindadega, mis on aluseks abikõlbliku kulu arvestamisel. Taotluste vastuvõtu ajal uusi andmeid hinnakataloogi lisada ei saa.

E-PRIA, mille kaudu taotlused esitatakse, teeb andmete saamiseks automaatseid päringuid erinevatest riiklikest registritest. Kui taotlejaga seotud andmed on registrites puudulikud – näiteks puudub äriregistris ettevõtte majandusaasta aruanne või kui ettevõttel on tasumata maksuvõlg – siis ei saa ta e-PRIAs taotlust enne ära esitada, kui vajalikud toimingud teiste registritega on tehtud.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet  teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 90 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru, hiljemalt järgmise aasta 27. aprillil.

Kõik tingimused toetuse taotlemiseks kehtestab maaeluministri määrus, abistavaid juhendeid leiab kodulehelt https://www.pria.ee/.

Artikkel on avaldatud Postimehes

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile