Metsandussektori tulumaksumuudatused jõustuvad tagasiulatuvalt alates 01.01.2020

Kobarseadusega (SE 169) tehakse kaks muudatust, mis on abiks nii metsandussektoris tegelevale füüsilisest isikust ettevõtjale (FIE) kui ka tavalisele metsaomanikule. Muudatused jõustuvad tagasiulatuvalt alates 1.01.2020.

simene muudatus puudutab FIE-le metsamaterjali müümisel kohalduvat täiendavat mahaarvamist (lisaks dokumentaalsetele kuludele), s.o. arvestuslikku kulumäära ja selle rakendusala. Praegu on selliseks arvestuslikuks kulumääraks maksustamisperioodil kuni 2877 eurot, mis kehtib 2008. a alates, ja seda kulumäära ei saa kohaldada juhul, kui FIE müüb kasvava metsa raieõigust. Selline vahetegu ei ole majanduslikus mõttes põhjendatud ja moonutab FIE-st metsaomanike poolt tehtavaid müügiotsuseid, sest eelistatud on metsamaterjali müümine.

Uueks arvestuslikuks kulumääraks kehtestatakse kuni 5000 eurot ja see rakendub ka kasvava metsa raieõiguse müügil saadud tulu ning Natura 2000 erametsamaa toetuse suhtes.

Teiseks oluliseks muudatuseks on, et FIE-le kohalduvat regulatsiooni arvestusliku kulumäära kohta laiendatakse ka tavalisele metsaomanikule (s.o. kes ei ole FIE). Puuduvad mõistlikud põhjendused, mis õigustaksid arvestusliku kulumäära kasutamist vaid juhul, kui oma metsast raiutud metsamaterjali müüb ja saab tulu (tululiik: ettevõtlustulu) FIE-na registreeritud isik ja piiramist juhul, kui oma metsast raiutud metsamaterjali müüb ja saab tulu (tululiik: kasu vara võõrandamisest) mitteregistreeritud isik.

Arvestusliku kulu (kuni 5000 eurot) deklareerimise võimalus peaks kompenseerima neid kulusid mida objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik (või mida on praktiliselt keeruline) dokumentaalselt tõendada, eriti juhul, kus metsaomanik püüab ise oma metsa ülestöötamise, kasvatamise ja hooldusega tegeleda, mitte seda teenusena sisse osta. Sellised kulutused tekivad metsaomanikul sõltumata sellest, kas ta on registreeritud FIE-na või mitte.

Allikas: PwC maksuteade

Artikkel on avaldatud Äripäevas

Soovid teada oma kinnisvara väärtust?

Tekkis küsimusi?

Registreeru konsultatsioonile