I. Syfte

I.1.  Eesti Maavara OÜ («Företaget») värderar och anser att skyddet av personuppgifter är viktigt. Baserat på skyldigheten att skydda personlig integritet och rättigheter vid behandling av personuppgifter har Företaget utarbetat dessa villkor för dataskydd (”Integritetspolicy”) för öppen och förståelig behandling av personuppgifter.

I.2.  I sekretesspolicyn anges bland annat de principer som Företaget behandlar personuppgifter och personers rättigheter vid behandling av personuppgifter.

I.3.  Sekretesspolicyn gäller för alla individer («Klienten») som använder Företagets och webbplatsens tjänster, ingår avtal med Företaget, genomför preliminära förhandlingar med företaget eller skickar förfrågningar till Företaget.

I.4.  Integritetspolicyn bygger på den allmänna förordningen om skydd av personuppgifter som godkänts av Europaparlamentet (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för enskilda personer vid behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter samt om ogiltigförklaring av direktiv 95/46/EÜ, „GDPR“) och den lag om skydd av personuppgifter („IKS“) som gäller i Estland.

I.5.  Sekretesspolicyn är en del av alla kontrakt i Företaget. Genom att besöka webbplatsen, använda Företagets tjänster, ingå avtal med Företaget, genomföra preliminära förhandlingar med Företaget eller skicka förfrågningar till Företaget, godkänner du villkoren i Sekretesspolicyn.

II. Personuppgifter och deras behandling

II.1.  Personuppgifter är all information om den etablerade eller etablerade personen, som Företaget behandlar inom ramen för de åtgärder som anges i punkt 2.3 i Sekretesspolicyn.

II.2. Vid behov behandlar Företaget följande personuppgifter för de ändamål som anges i punkt 2.4 i Sekretesspolicyn:

 • II.2.1.  Kundens namn och efternamn, personlig kod, e-postadress, postadress, telefonnummer, bankkontonummer, fastighetsregister ansökan användning och rättigheter för avverkning;
 • II.2.2.  uppgifter om kontraktsrelaterade ansökningar, fakturor och betalningsinformation;
 • II.2.3.  annan information som Företaget kan eller anser det nödvändigt att behandla inom ramen för de åtgärder som anges i punkt 2.3 i Sekretesspolicyn.

II.3.  Företaget behandlar Kundens personuppgifter, inklusive i följande fall:

 • II.3.1.  att fastställa Kundens eller dennes representants identitet;
 • II.3.2.  för att uppfylla de nödvändiga skyldigheterna och utföra åtgärder i samband med tillhandahållande av tjänster till Kunden eller ingående av kontrakt, samt att ge råd om de föreslagna tjänsterna och kontrakten;
 • II.3.3.  för preliminära förhandlingar eller överföring av information innan kontraktet ingås; 
 • II.3.4.  för utbyte av information om tillhandahållande av tjänster, ingående av kontrakt och ekonomisk verksamhet, för dokumentation av kommersiell verksamhet (inklusive överföring av information för fullgörande av skyldigheter som åläggs Företaget genom rättsakter);
 • II.3.5.  att förbättra och utveckla nivån på kundservice;
 • II.3.6.  för upprättande och fakturering; 
 • II.3.7.  för att förbereda, presentera och skydda Företagets rättsliga krav, inklusive för överföring av personuppgifter till juridiska eller juridiska kontor och insamlingsföretag;
 • II.3.8.  att kommunicera med Kunden och svara på Kundernas önskemål;
 • II.3.9.  i andra fall är Företagets berättigade intresse, vilket överväger Kundens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

II.4.  Företaget behandlar personuppgifter främst för att ge Kunden den bästa servicen, utförandet av kontraktet, svara på Kundförfrågningar och upprätthålla kommunikation med Kunden.

II.5.  Företaget behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som är det minimum som krävs för att uppnå syftet med behandlingen av dessa uppgifter.

II.6.  Företaget behandlar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt eller tills fullgörandet av en rättslig skyldighet.

II.7.  Grunden för behandling av data är bland annat Kundens samtycke, kontraktet eller lagen.

III. Skydd av personuppgifter

III.1.  Företaget värderar Kundens integritet och skydd av hans personuppgifter.

III.2.  Företaget betraktar alla personuppgifter från Kunden som konfidentiell information.

III.3.  Företaget garanterar säkerheten för personuppgiftsbehandling i enlighet med tillämpliga rättsakter, inklusive „GDPR“ och lagen om skydd av personuppgifter. Skyddet av personuppgifter under Företagets dagliga affärsverksamhet regleras också av Företagets interna säkerhetsregler.

III.4.  Med hänsyn till den senaste utvecklingen inom vetenskap och teknik och kostnaderna för deras tillämpning, samt typ, volym, sammanhang och syfte med behandling av personuppgifter, Företaget, för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå, tillämpar lämplig nivå av möjliga hot om tekniska och organisatoriska åtgärder.

III.5.  Tillgång till behandling av personuppgifter är endast ansvarig(s)e och betrodda(s)e anställda(S), om Företaget inte har något annat än dessa rättsliga skyldigheter.

IV. Kundens rättigheter

IV.1.  Förutom de lagstadgade rättigheterna har kunden bland annat rätt till:

 • IV.1.1.   ta emot information från Företaget om volymen av Kund databehandling och deras användning;
 • IV.1.2. kräva korrigering och radering av personuppgifter;
 • IV.1.3.  begränsa behandlingen av personuppgifter;
 • IV.1.4.  invändning mot behandling av personuppgifter;
 • IV.1.5.  lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd eller gå till domstol.

IV.2.  Utöver de som anges i punkt 4.1. Sekretesspolicy rättigheter, Kunden har rätt när som helst och oavsett orsaken till att dra tillbaka sitt samtycke till behandling av personuppgifter för Kunden. Återkallelse av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen av uppgifter, som utfördes tidigare under samtycke. Vid återkallelse av samtycke har Företaget fortfarande rätt att behandla Kundens personuppgifter, vilka är nödvändiga för att presentera juridiska krav för Kunden eller om behandlingen av Kundens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla Företagets juridiska skyldigheter. 

IV.3.  För att förverkliga de rättigheter som anges i klausulerna 4.1 och 4.2 i Sekretesspolicyn måste kunden tillhandahålla ett format som möjliggör skriftlig reproduktion av formuläret för lämplig ansökan till Företagets e-postadress info@eestimaavara.ee.

V. Förändring

V.1.  Om det behövs har Företaget rätt att ändra, komplettera eller förtydliga Sekretesspolicyn och meddela minst 1 månad innan ändringarna träder i kraft via bolagets hemsida www.eestimaavara.ee.

V.2.  Vid eventuella frågor om Sekretesspolicy, databehandling och Kundrättigheter ber Företaget att skicka en förfrågan till e-postadressen info@eestimaavara.ee eller ring 56993923.

V.3.  Denna Sekretesspolicy är effektiv från maj 25, 2018.