I. Tavoite

I.1.  Eesti Maavara OÜ ”Yhtiö” arvostaa ja pitää henkilötietojen suojaa tärkeänä. Yhtiö on kehittänyt nämä tietosuojalausunnot (”Tietosuojakäytäntö”) henkilötietojen käsittelemiseksi avoimesti ja ymmärrettävästi, velvoitteenaan suojella yksilöiden oikeuksia luottamuksellisuuteen ja henkilötietojen käsittelyyn.   

I.2.  Yksityisyyspolitiikassa määritellään periaatteet, joiden mukaisesti Yhtiö käsittelee henkilötietoja ja yksilöiden oikeuksia henkilötietojen käsittelyssä. 

I.3. Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia yksityishenkilöitä (”Asiakas”), joka käyttää yhtiön ja verkkosivuston palveluja, tekee sopimuksen yhtiön kanssa, neuvottelee yhtiön kanssa tai toimittaa pyyntöjä yhtiölle. 

I.4.  Luottamuksellisuuspolitiikka perustuu Euroopan parlamentin hyväksymään yleiseen henkilötietojen suojaa koskevaan asetukseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EÜ, ”GDPR”, kumoamisesta) ja Viron tasavallan henkilötietojen suojaa koskevasta laista (”IKS”). 

I.5.  Tietosuojakäytäntö on osa kaikkia yrityksen sopimuksia. Käyttäessäsi verkkosivustoa, käyttäessäsi yrityksen palveluja, tekemällä sopimuksia yrityksen kanssa, tekemällä alustavia neuvotteluja yrityksen kanssa tai lähettämällä pyyntöjä yritykselle, hyväksyt tietosuojakäytännön ehdot.

II. Henkilötiedot ja niiden käsittely

II.1.  Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoa vakiintuneesta tai vakiintuneesta henkilöstä, jota Yhtiö käsittelee osana Yksityisyyden suojan 2.3 kohdassa mainittuja toimia. 

II.2.  Yhtiö käsittelee tarvittaessa tämän tietosuojakäytännön kohdassa 2.4 esitetyt tavoitteet, mukaan lukien seuraavat henkilötiedot:

 • II.2.1.  Asiakkaan nimi, sukunimi, henkilökohtainen koodi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, pankkitilin numero, kiinteistötiedot, käyttöhakemus ja oikeus leikata;
 • II.2.2. tiedot sopimukseen, laskuihin ja maksutietoihin liittyvistä hakemuksista; 
 • II.2.3. Muut tiedot, joita Yhtiö pitää tarpeellisina tämän tietosuojakäytännön 2.3 kohdassa mainittujen toimintojen yhteydessä.

II.3.  Yhtiö käsittelee asiakkaan henkilötietoja myös seuraavissa tapauksissa: 

 • II.3.1. vahvistaa asiakkaan tai hänen edustajansa henkilöllisyys; 
 • II.3.2. suorittaa tarvittavat tehtävät ja suorittaa palveluja, jotka liittyvät palvelujen tarjoamiseen tai sopimusten tekemiseen asiakkaan kanssa, ja antaa neuvoja tarjottavista palveluista ja sopimuksista;  
 • II.3.3. suorittaa alustavia neuvotteluja tai siirtää tietoja ennen sopimuksen tekemistä; 
 • II.3.4. vaihtaa tietojaliittyvät palvelujen tarjoamiseen, sopimusten tekemiseen ja liiketoimintaan, kaupallisen toiminnan dokumentointiin (mukaan lukien tietojen siirto yritykselle säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi);
 • II.3.5. lisätä ja kehittää asiakaspalvelua; 
 • II.3.6. Voit tehdä setelit ja laskut;  
 • II.3.7. yrityksen oikeudellisten vaatimusten valmisteluun, esittämiseen ja suojaamiseen, mukaan lukien henkilötietojen siirto lakiasiaintoimistoille tai asianajotoimistolle ja keräysyrityksille;II.3.8. kommunikoida asiakkaan kanssa ja vastata asiakkaan pyyntöihin;II.3.9. muissa tapauksissa, joissa on perusteltua etua yrityksen kannalta ja jotka ylittävät asiakkaan edut tai perusoikeudet ja vapaudet. 

II.4.  Yhtiö käsittelee henkilötietoja ensisijaisesti parhaan palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle, sopimuksen toteuttamiselle, asiakkaiden tiedusteluihin ja asiakkaan kanssa tapahtuvan yhteydenpitoon. 

II.5.  Yhtiö käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on minimaalisesti tarpeen näiden tietojen käsittelyn tarkoitusten saavuttamiseksi.

II.6.  Yhtiö käsittelee henkilötietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tai kunnes lakisääteinen velvoite on täytetty. 

II.7.  Tietojenkäsittelyn perusta on muun muassa asiakkaan suostumus, sopimus tai laki. 

III. Henkilötietojen suoja

III.1.  Yhtiö arvostaa asiakkaan yksityisyyttä ja hänen henkilötietojensa suojaa. 

III.2.  Asiakkaan kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina. 

III.3.  Yhtiö takaa henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden sovellettavien säädösten mukaisesti, mukaan lukien GDPR ja henkilötietojen suojaa koskeva laki. Henkilötietojen suojaa yrityksen päivittäisessä liiketoiminnassa säännellään myös yrityksen sisäisissä turvallisuusmääräyksissä.     

III.4. Ottaen huomioon tieteen ja teknologian viimeisimmät kehityssuunnat ja niiden kustannukset ja ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn laajuuden, kontekstin ja tavoitteet, yhtiö soveltaa teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka ovat riittävän suuria mahdollisen uhkan tason varmistamiseksi. turvallisuutta.  

III.5.  Pääsy henkilötietojen käsittelyyn annetaan vastuussa oleville henkilöille ja luotettaville työntekijöille, ellei yrityksellä ole muita oikeudellisia velvoitteita kuin määrätty.

IV. Asiakkaan oikeudet

IV.1.  Lakisääteisten oikeuksien lisäksi asiakkaalla on muun muassa oikeus:

 • IV.1.1.  saada tietoa yritykseltä asiakkaan tietojen käsittelyn määrästä ja käytöstä;
 • IV.1.2. vaatia henkilötietojen korjaamista ja poistamista;
 • IV.1.3.  rajoittaa henkilötietojen käsittelyä;
 • IV.1.4. vastustaa henkilötietojen käsittelyä; 
 • IV.1.5.  toimittaa valituksen tietosuojavalvontavirastolle tai käydä tuomioistuimessa.

IV.2.  Edellä 4.1 kohdassa määriteltyjen lisäksi. Oikeuksien tietosuojakäytäntö, asiakkaalla on oikeus milloin tahansa ja mistä tahansa syystä peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta tietojenkäsittelyn laillisuuteen, joka tehtiin aikaisemmin suostumuksen voimassaolon aikana. Jos suostumus peruutetaan, Yhtiöllä on edelleen oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, jotka ovat tarpeen laillisten vaateiden tekemiseksi Asiakkaalle, tai jos Asiakkaan henkilötietojen käsittely on tarpeen yhtiön lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

IV.3.  Jotta 4.1 ja 4.2 kohdassa esitettyjä oikeuksia voidaan käyttää, asiakkaan on toimitettava vastaava hakemus kirjallisesti, joka voidaan lähettää yhtiön sähköpostiosoitteeseen osoitteessa info@eestimaavara.ee.

V. Muutokset

V.1.  Yhtiöllä on tarvittaessa oikeus muuttaa, täydentää tai selventää tietosuojakäytäntöä ilmoittamalla tästä vähintään 1 kuukausi ennen muutosten voimaantuloa yhtiön www.eestimaavara.ee verkkosivuilla.

V.2.  Jos sinulla on kysyttävää yksityisyydestä, tietojenkäsittelystä ja asiakkaiden oikeuksista, yritys pyytää sinua lähettämään pyynnön osoitteeseen info@eestimaavara.ee tai soita numeroon 56993923.

V.3.  Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 25.5.2018.